back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Martin Paidar

doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha

Je absolventem oboru anorganická technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Diplomovou práci vypracoval na Technické universitě v Trondheimu (Norsko). Na VŠCHT Praha získal i titul Ph.D. V oboru Anorganická technologie pak získal v roce 2013 titul docent. V rámci pedagogických aktivit se podílí na vedení bakalářských, magisterských i postgraduálních studentů. Témata prací se většinou týkají elektrochemické výroby vodíku a jeho zpětné konverze. Odborně se specializuje na technickou elektrochemii a její aplikace v průmyslové výrobě, ochraně životního prostředí a energetice. Mezi jeho hlavní zájmy dlouhodobě patří využití vodíku jako nosiče energie. Podílel se a podílí na řešení řady národních i mezinárodních projektů zaměřených jak na základní výzkum, tak i na praktické aplikace. Je spoluautorem několika kapitol v odborných knihách, 62 odborných sdělení v impaktovaných časopisech s více než 1830 citací. Vedle výzkumných aktivit spojených s technologií palivových článků a elektrolýzy vody působí v představenstvu České vodíkové technologické platformy a České společnosti povrchových úprav.

 

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.